DKCH    Avonaire Camellia Jewel

Sissy.gif (1566 bytes)

Pedigree

 

Sissy.jpg (131349 bytes)

 

My Dogs